Senin, 29 Desember 2008

Setiap Hari, Asyura; Setiap Tanah, KarbalaDengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang

IMAM Hussein (A.S.) dengan kebang-kitannya menjamin survival Islam yang tulen. Riwayat hidup Imam Al Hussein (A) yang rahmatt dan revolusinier ser-ta kebangkitan Islamnya adalah satu perkara yang amat penting untuk dipe-lajari dan diselidiki bagi mereka yang mahukan wujudnya keadilan llahi dan kemusnahan sistem penindasan di se-luruh dunia di semua zaman. Untuk memperingati kesyahidan Hadhrat Al Hussein (A), Imam ke Tiga dari keluarga Rasulullah (saw) dan juga 72 orang pembantunya yang setia serta saudara- maranya adalah juga penting dan ia memperkuatkan perjuangan yang se-benar bagi mereka yang beriman dan ne-gara-negara tertindas terhadap para pen-zalim di merata-rata dalam apa zaman pun. la juga merupakan satu protes terhadap pelbagai dimensi dan punca kezaliman di seluruh dunia.

Sepuluh Muharram adalah hari kebangkitan Islam, satu hari tradisi untuk mengingati kesyahidan mereka dan juga yang mereka lakukan ke jalan Allah, Maha Berkuasa. Di sini kami mengulas secara ringkas peristiwa kebangkitan Imam Al Hussein (A.S.).

Setelah mengkaji akan kata-kata pepatah dan ajaran begitu juga dengan fikiran dan menumpukan perhatian pa-da apa yang dilakukannya, di Karbala pada tahun 61H. telah membuatkan orang Islam dan yang tertindas ber-kumpul di purata dunia biarpun menen-tang kezaliman sistem pemerintahan dan juga penindasan yang telah dilaku-kan dan tidak akan berhenti sehingga ke-benaran dan keadilan mengatasinya.

Imam yang ketiga iaitu Hadhrat Seyyed Ash-Shohada (A.S.) telah menyela-matkan Islam dan boleh dikatakan telah mengajar para pengikutnya supaya tidak tunduk kepada kezaliman walau ba-gaimana kuat sekalipun pihak yang za-lim itu.

Imam Al-Hussein (A.S.) dan 72 orang teman dan saudara-saudaranya terma-suk juga anaknya yang baru berumur 6 bulan iaitu Aalie Asghar (A.S.) telah terkorban di jalan Allah dalam mem-pertahankan Islam dan agamanya dalam peperangan di Karbala. Lebih daripada 30 ribu orang tentera musuh Islam telah berkumpul untuk melawan Imam kaum muslimin dan juga merupakan kaum keluarga Nabi Muhammad SAW.

Imam dan juga para pembantunya telah memilih jihad kerana Allah dalam menghadapi tentera Yazid daripada mengambil sikap berdiam diri ataupun daripada mengangkat sumpah taat setia kepada seorang penindas dan juga penjenayah seperti Yazid Ibn-e Mua'-wiyah. Yazid merupakan seorang yang terkenal yang bemiat untuk membasmi-kan ajaran Islam yang sebenarnya.

Enam bulan terakhir Imam berbe-tulan dengan 10 tahun pemerintahan Khalifah Yazid yang haram. Imam Al-Hussein dalam keadaan yang amat susah sekali dalam tertekan dan ditindas se-masa di Madinah, Makkah dan juga se-masa dalam perjalanan ke Kufa. Ini telah dijangkakan kerana undang-undang agama telah tidak diambil berat dan ti

dak dipraktikkan. Para edik kerajaan haram Umayyah telah beroleh kuasa sepenuhnya. Yang keduanya Mua'wi-yah dan para pembantunya telah meng-gunakan apa cara sekali untuk menolak ke tepi ajaran Islam dan keluarga Nabi Muhammad SAW dan dengan itu akan menghapuskan nama Amirul Mukminin Imam Ali (A.S.) dan keluarganya. Yang paling penting Mua'wiyah mahu men-gukuhkan akan jawatan khalifah anaknya yang didapati secara haram dan juga kerana Yazid yang begitu keku-rangan prinsip dan ditentang oleh sebahagian besar orang Islam.

Setelah menolak untuk mengangkat sumpah taat setia kepada Yazid, Imam Al Hussein (A.S.) telah meninggalkan bandar suci Madinah ke Makkah ber-sama dengan kaum keluarga Nabi Muhammad. Semasa di Makkah penduduk Kufa telah menulis kepadanya dan juga telah menghantar wakil berjumpa den-gannya.

Hadhrat Seyyed Ash-Shohada (A.S.) dengan kaum keluarganya dan rakan-rakannya telah meninggalkan Makkah menuju ke Kufa mengikut rakan-rakan-nya akan wakil dan juga saudaranya Hadhrat Muslim Ibue Aquel (A.S.). Mereka menuju ke Kufa hingga mereka berhadapan dengan tentera Yazid.

Imam dan rakan-rakannya telah dikepung di sana. Pada 10 Muharam 61 A.H pada hari Ashura yang begitu pa-nas dan di kawasan padang pasir ter-pencil di Karbala, Imam (A.S.) berhadapan dengan 30 ribu orang tentera Yazid yang bersedia untuk berperang dengan Imam Al-Hussein (A.S.) dan Juga dengan para keturunan Nabi Muhammad SAW dan dengan rakan-rakan dan saudara-mara Imam Al- Hussein.

Pada hari Ashura tentera Yazid telah membunuh Imam ketua umat Islam dan perkara yang sama telah dilakukan terhadap abang, anak dan juga saudara maranya dan teman-temannya di Karbala

Atas perintah Yazid, orang Kufa telah membunuh Imam ketua Umat Islam yang disayangi oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemah berkata, "Al-Hussein ialah dari saya dan saya dari Al-Hussein".

Pada hari Ashura itu Imam Ali Ibn-e Al-Hussein (A.S.) yang meru-pakan anak sulung Imam Al-Hussein 23 tahun telah dihinggapi dengan penyakit yang teruk. Dia merenung dalam-dalam akan masa hadapan iaitu per-juangan para pengikut ajaran Islam yang sebenamya dengan khalifah Di-nasti Omanyad iaitu pemerintahan secara haram Yazid.

Dia telah melihat di Medan pepe-rangan Karbala bagaimana para pengikut setia ajaran yang setia telah ber-lawan dengan gagah dan mati Syahid. Seisi rumah Imam Al-Hussein (A.S.) termasuk Imam Ali Zain Al-Abedin (A.S.) danjuga Hadhrat Zainab, adik lmam',~kanak-kanak dan wanita telah dipenjarakan di Karbala dan kemudian ke Kufa dan terus ke Istana Yazid di Sha'am oleh tenteranya.

Hadhrat Zainab 56 tahun, anak Imam Ali Amirul Mukminin A.S. dan hadhrat Fatimah telah menjaga akan kesemua wanita dan kanak-kanak yang berada di pihak Imam Al-Hussein se-lama syahidnya dia Imam Hussein. Dia telah menjaga Imam Zainul-Abedin A.S. dan juga kanak-kanak dan wanita yang telah dipenjarakan sebagai tahanan perang.

Tidak kira walaupun di mana ka-filah itu berada dan pada setiap peluang, Hadhrat Zainab. Hadhrat Ummo Khal-som, adiknya dan Imam Zainul-Abedin telah memberikan ucapan yang bersemangat dan berani dan mendedahkan akan kebenaran dan tujuan Imam Al-Hussein A.S. Dinasti Umayyah telah secara salah mengumumkan yang para tahanan dan yang mati syahid di Kar

bala bukan pengikut agama Islam. Tapi Hadhrat Zainab dan adiknya dan Imam Zainul Abedin A.S. telah menerangkan pada oang ramai keadaan sebenamya telah membuatkan propaganda pihak kerajaan tidak berkesan. Mereka mem-beritahu kepada umum yang penje-nayah Yazid dan ahli-ahli dinasti Umayyah membuat dosa, zaiim dan meru-pakan pengikut kepada Syaitan yang telah membunuh ahli keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga Imam Al-Hussein, rakan-rakan dan ahli keluar-ganya di Karbala.

Keluarrga Nabi Muhammad SAW bila mereka telah menjadi tahanan dalam perjalanan ke Syam berikhtiar untuk mengingati pada Syahid dalam usaha untuk menunjukkan akan kebenaran dan agar perjuangan Imam Al-Hussein terus berjalan.

Pada mulaanya Imam Zainul-Abedin berhadapan dengan berbagai ma-salah dan kesusahan. Walau bagaima-napun Imam Zainul beijaya memenuhi akan tujuannya. Berdepan dengan Yazid, Imam Zainul telah memulakan akan misi dan tujuannya dengan memberikan ucapan yang mendedahkan akan je-nayah Yazid dan rasuah kerajaannya, se-masa di tahanaan dan sedang sakit teruk.

Anak perempuan Amirul Mu'minin a.s. Hadhrat Zainab juga telah memberikan ucapan yang berani dan berseman-gat di kota Kufa dan Syam dan juga di Istana Yazid.

Dalam usaha untuk menghentikan akan ucapan-ucapan yang memburuk-kan dan merosakkan diri dan keraja-annya oleh kaum keluarga Nabi Muhammad SAW, Yazid yang kejam telah memerintahkan supaya para tahanan dibawa ke Madinah.

Di Madinah, Hadhrat Zainab dan yang lain-lain meneruskan akan aktiviti-aktiviti Islamnya, Gabenor itu takut dan telah menulis surat kepada Yazid men-genai akan ketakutannya akan pemberontakan dan akan berlaku kekacauan

Dalam tindakbalasnya Yazid menulis, "Kalau dia dari Madinah dan biar dia berpindah ke mana sahaja dia mahu". Gabenor itu telah bercakap dengan hadhrat Zainab tetapi dia me-nolak akan tawarannya dan berkata "Allah Maha Besar tahu apa yang Yazid lakukan terhadap kami. Dia telah membunuh kaum lelaki kami dan menghalang air yang mana tidakk ada orang akan menghalang walaupun pada binatang sekalipun dan membawa kami dari bandar ke bandar macam hamba. Saya bersumpah kepada Allah, jika mereka membakar kami, saya tidak akan meninggalkan makam datuk saya Nabi Muhammad SAW.

Hadhrat Zainab telah memainkan peranannya dengan begitu baik sekali. Ceramah yang di lakukan dalam menge-cam akan penindasan oleh kerajaan Yazid tidak boleh dilupakan dan dia telah menjadi simbol kepada umat Islam lebih daripada 14 abad kerana pekerjaan suci yang telah dia lakukan dalam menegakkan keadilan dan Islam.

Seperti apa yang telah kita lihat pemberontakan oleh Imam Al-Hussein mempunyai 2 aspek. Pertama, perjuang-an jihad melawan musuh Allah. Kedua, untuk memberitahu sebab-sebab pemberontakan kepada rakyat jelata dan telah dijadikan satu sumber inspirasi untuk memberontak melawan kuasa yang zaiim selama sudah 14 abad.

Di antara keputusannya ialah pemberontakan bersama-sama dengan pe-perangan yang telah berterusan selama 12 tahun. Di antara yang bertanggung-jawab akan kematian Imam dan 72 orang temannya, tidak seorang pun yang lepas daripada pembalasan dan hukuman.

Sekarang, ianya telah menjadi begitu penting untuk menyebut dan berkabung atas Imam Al-Hussein dan 72 orang penlbantunya. Berkaitan dengan ini ar-wah Imam Kilomeini telah menyebut:

"Berkabung untuk Imam a.s. terutamanya yang tertindas
dan Syahid Hadhrat Abi-Abdullah Al-Hussein a.s. tidak boleh diabaikan."

Dan ia sepatutnya diberitahu segala ajaran Imam adalah untuk kenangan dan sejaah Islam. Sumpahan kepada yang menzalimi Ahlul-Bayt iaitu keluarga Nabi Muhammad SAW merupakan tangisan keberanian oleh negara itu kepada yang menzalimi.

Dan anda semua tahu yang segala sumpahan dan segala pengecaman terhadap Bani Umayyah maka biar sumpahan Allah terhadap mereka. Mereka telah dimusnahkan dan telah masuk ke dalam neraka."

Imam Zainul-Abcdin pernah berkata," Tiap hari, Ashura, kesemua tanah Karbala, tiap bulan Muharram." Ianya diketahui dan difahami yang revolusi Islam menentang kafir dan syirik, kebenaran mengatasi kesalahan, dan tertindas terhadap penindas dan penzalim mesti diteruskan di mana-mana jua dan tiap bulan. Dan dalam menyimpan kenangan Hadhrat Imam Al-Hussein a.s. dan berkabung untuk dia dan para Syahid Islam yang lain yang telah memainkan peranan penting dalam menampakkan Islam. Kami harap agar ajaran Imam (A.S.) akan sentiasa menjadi panduan para Muslimin dan yang tertindas di seluruh dunia dan mem-bantu mereka untuk menghalau penindas dan para penzalim." Insya-Allah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar